Om terapi

Terapi/psykologisk behandling

Du mår dåligt och får inte längre livet att fungera som du vill. Kanske har du känslor som tar över och som gör livet besvärligt för dig. Eller så är det svårt att få relationer att fungera. Eller också har du tankar som du har svårt att frigöra dig från.

Vi hamnar alla i lägen där våra tidigare sätt att hantera världen inte längre fungerar. En del av oss kanske inte alls fått med oss fungerande strategier från uppväxten. För andra är problemen mer nytillkomna. 

Hur det än ser ut för dig, är du välkommen till mig för hjälp att hitta nya vägar. 

Ett sätt att tänka på psykisk hälsa är att se det som att det är när man har  den trygghet som krävs för att möta sin inre och yttre verklighet så som dessa är, och att man har tillgång till sina resurser för att hantera denna verklighet, samt att man kan röra sig mot de mål och värderingar man har. En annan viktig aspekt av den psykiska hälsan är förmågan att skapa och bibehålla relationer.

Vad vi kan jobba med

Tankar, kropp, känslor, beteenden – allt hänger så klart ihop och påverkar vartannat. Det kan dock vara hjälpsamt att se dem som ingångar till den helhet som är du och dina upplevelser. Att arbeta med tex dina känslor innebär oftast såväl arbete med dessa i sig, som med förhållningssättet till dessa, och med vilka tankar dessa känslor är förknippade, och hur de känns i kroppen, och vad du gör eller vill göra när dessa känslor förekommer. 

Det allra första steget är ofta att medvetandegöra: Hur ser mina tankar och känslor ut? Hur känns det i kroppen? Och hur påverkar detta mina beteenden, och hur påverkar mina beteenden i sin tur mina tankar, känslor och kropp?

Beroende på hur dina problem ser ut och vad du själv önskar kan vi ha tyngdpunkten i vårt arbete i något eller alla av dessa områden. Första gången vi träffas gör vi upp en preliminär plan för hur just din behandling ska se ut.

Dina tankar

Våra hjärnor producerar oavbrutet tankar. Ibland är dessa tankar väldigt tydliga och medvetna och andra gånger finns de mer i bakgrunden. Vi har alla föreställningar om hur vi själva och världen fungerar, och dessa föreställningar påverkar hur vi tolkar allt som sker. Det är därför viktigt att vi blir medvetna: hur vi tolkar världen, vilka tankar som förekommer i vår skalle. Vi behöver alla lära oss och om och om igen påminna oss om att tankar inte är sanningar, och med den vetskapen utforska andra möjliga tankar och tolkningar som kanske är mer hjälpsamma.

Dina känslor

Känslor kan ses som en signal till oss själva, och också till omvärlden. De kan hjälpa oss att navigera –  ska vi närma oss något, undersöka närmare eller ta oss undan från det? Tidigare erfarenheter eller brist på erfarenheter kan ha gjort det svårt för oss att känna en del av våra känslor, eller svårt att tolka våra reaktioner. Eller svårt att ge uttryck för dem på ett fungerande sätt. 

Din kropp

I känsloarbetet är kroppen starkt närvarande, och ibland kan man behöva arbeta direkt med upplevelsen i kroppen – hur kan vi lära oss att vara med upplevelsen utan att direkt agera för att försöka få bort den. 

Kroppen kan också användas när vi övar lite extra på trygghets- och stressregleringssystemet. Vi kan utforska hur vårt kroppsspråk påverkar vår upplevelse. Kroppen kan också reagera på våra implicita minnen, och då kan det vara genom kroppen vi behöver närma oss din problematik.

vad-kan-vi-jobba-med

Hur vi kan jobba

Grunden för vårt arbete är själva kontakten, relationen, där vi varsamt utforskar och provar nytt. Terapeuten kan vara den trygga andra med vilken du kan våga känna och tänka och minnas sådant som du tidigare inte kunnat närma dig.

Men ditt liv är ju så mycket mer än den timme vi träffas och däremellan kan du därför också få övningar att göra. Ibland handlar det om att bygga upp och stärka resurser. Andra gånger kan jag be dig närmare utforska något. Och i ytterligare andra lägen, när dina resurser är stärkta kan du få lite mer utmanande övningar. Allt arbete sker i en takt som anpassas efter dig.

Trygghet och relaterande

Grunden för att vi ska våga förändras är att vi har någon grad av trygghet. En del av oss behöver bara lite extra stöd i sin process. Andra kan behöva arbeta uttalat med förmågan att skapa inre trygghet. Det trygghetsskapande arbetet sker bland annat genom vår relation, där du får möjlighet att i ett tryggt utrymme närma dig dina sårbara sidor, och prova nya förhållningssätt. Ibland kan man behöva öva lite extra på att själv skapa sin trygghet. Läs mer om hur detta kan gå till under om trygghet.

trygghet

Att närma sig

Inom psykologisk forskning har man sett att undvikande av känslor och erfarenheter har samband med psykologisk problematik (se tex denna artikel). Närmandet till våra upplevelser blir därför en viktig del i den psykologiska behandlingen. Man kan kalla detta exponering och det kan ske i uttalad form. Det kan också ske indirekt när vi i terapin och övningarna utforskar och närmar oss dina känslor, tankar och förnimmelser  och låter dem vara precis som de är.

Bygga styrkor - skapa resiliens/motståndskraft

En psykologkontakt kan också inriktas mot att bygga styrka och välbefinnande. Vad gör oss människor motståndskraftiga? En psykologisk behandling i sig gör oss resilienta – genom att vi vi ökar vår självkännedom, förbättrar vår känsloreglering, övar på problemlösning, blir medvetna om tendensen att fastna i tankefällor, övar upp vårt perspektivtagande, osv

Vi kan också lägga in övningar som direkt övar upp  välbefinnande och motståndskraft, antingen som ett komplement till behandlingen eller om du så önskar kan vi arbeta endast med dessa övningar. 

Styrkeövningarna kan inriktas mot exempelvis: compassion/medkänsla, tacksamhet, förlåtelse, medveten närvaro, relationsbygge

resiliens